Lời Chúa

    Quý con dân Chúa có thể tải xuống các hình ảnh từ trang web này để tùy nghi sử dụng. Nhưng xin vui lòng giữ nguyên theo bản gốc, đừng cắt xén hoặc thêm bớt. Đưa chuột vào hình để hình tạm dừng lại. Đem chuột ra khỏi Read More

Chào Mừng và Hướng Dẫn Tải Hình Xuống

CHÀO MỪNG Kính thưa quý con dân Chúa, Khu mạng www.loichua.timhieuthanhkinh.net được lập ra để lưu trữ các câu gốc trên nền hình ảnh. Các câu gốc được trích đăng từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: www.christ.thanhkinhvietngu.net www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Read More